2015 kovo 4, treiadienis.   Games.lt naršo: 1   Registruotų vartotojų: 112230
              
El. paštas
Slaptažodis 
Prisimink  
  
Grand Theft Auto: San Andreas kodai
2007-12-10, parašė henrikas

LXGIWYL = 1 ginklø rinkinys, bandito árankiai

KJKSZPJ = 2 ginklø rinkinys, profesionalo árankiai

UZUMYMW = 3 ginklø rinkinys, pamiðëlio árankiai

HESOYAM = Gyvybës, Ðarvai, $250000

OSRBLHH = Padidina ieðkomumo lygá iki 2 þvaigþdþiø

ASNAEB = Anuliuoja ieðkomumo lygá

AFZLLQLL = Saulëtas dangus

ICIKPYH = Labai saulëtas dangus

ALNSFMZO = Apsiniaukæs dangus

AUIFRVQS = Lietus

CFVFGMJ = Rûkas

YSOHNUL = Pagreitina laikà

PPGWJHT = Pagreitina þaidimà

LIYOAAY = Sulëtina þaidimà

AJLOJYQY = Þmonës atakuoja vieni kitus; duoda golfo lazdà

BAGOWPG = Daro tave medþioklës objektu

FOOOXFT = Visi turi ginklus

AIWPRTON = Duoda Rhino

CQZIJMB = Duoda Bloodring Banger

JQNTDMH = Duoda Rancher

PDNEJOH = Duoda Racecar

VPJTQWV = Duoda Racecar

AQTBCODX = Duoda Romero

KRIJEBR = Duoda Stretch

UBHYZHQ = Duoda Trashmaster

RZHSUEW = Duoda Caddy

CPKTNWT = Susprogdina visas maðinas

XICWMD = Nematoma maðina

PGGOMOY = Idealus vairavimas

SZCMAWO = Saviþudybë

ZEIIVG = Visi ðviesoforai þali

YLTEICZ = Agresyvûs vairuotojai

LLQPFBN = Roþinis eismas

IOWDLAC = Juodas eismas

AFSNMSMW = Valtys skraido

BTCDBCB = Storas

JYSDSOD = Maksimumas raumenu

KVGYZQK = Plonas

ASBHGRB = Elvis visur

BGLUAWML = Þmonës atakuoja tave su ginklais; duoda raketsvaidá

CIKGCGX = Vakarëkis papludimyje

MROEMZH = Visur gaujos nariai

BIFBUZZ = Gaujos valdo gatves

AFPHULTL = Nindzës tema

BEKKNQV = Kekðiø magnetas

BGKGTJH = Eisme tik pigios maðinos

GUSNHDE = Eisme tik greitos maðinos

RIPAZHA = Maðinos skraido

JHJOECW = Didþiulis Bunny Hop

JUMPJET = Duoda Hydra

KGGGDKP = Duoda Vortex Hovercraft

JCNRUAD = Smash n' Boom

COXEFGU = Visos maðinos turi Nitro

BSXSGGC = Maðinos skrieja nuo smûgio

XJVSNAJ = Visada vidurnaktis

OFVIAC = Oranþinis dangus 21:00

MGHXYRM = Audra

CWJXUOC = Smëlio audra

LFGMHAL = Mega ðuolis

BAGUVIX = Nemirtingumas

CVWKXAM = Nesibaigiantis deguonis

AIYPWZQP = Duoda paraðiutà

YECGAA = Duoda Jetpack‘à

AEZAKMI = Ieðkomumo lygius niekada nekyla

LJSPQK = 6 þvaigþdþiø ieðkomumo lygis

IAVENJQ = Mega smûgis

AEDUWNV = Niekada nenori valgyti

IOJUFZN = Riauðiø reþimas

PRIEBJ = Linksmanamio tema

MUNASEF = Adrenalino reþimas

WANRLTW = Nesibaigiantys ðoviniai, nereikia persitaisyti

OUIQDMW = Pilnas nusitaikymo reþimas vairuojant

THGLOJ = Sumaþintas eismas

FVTMNBZ = Eisme tik kaimo transportas

SJMAHPE = Sudaryti gaujà ið bet ko (gaujos nariams duoda 9mm)

BMTPWHR = Kaimo transportas ir þmonës; duoda Born 2 Truck aprangà

ZSOXFSQ = Sudaryti gaujà ið bet ko (gaujos nariams duoda raketsvaidá)

OGXSDAG = Maksimumas pagarbos

EHIBXQS = Maksimalus seksualinis patrauklumas

VKYPQCF = Taksi turi Nitro, L3 Bunny Hop

NCSGDAG = Visø ginklø statistikoje suteikia Hitman statusà

Komentarai: ««   1-50   51-100   101-138   
Efkuniuskool, parašė 2009-05-27 20:13
Reitingas:0
Efkuniuskool
defay raðë:
O koks kodas kad galima buti betkiek povandeniu. nes dabar misija tokia ir raso akd negaliu pradet nes req daugiau "underwater" :/

yra lygtais CVWXAM ar kaip ten pamirsau nes senei su kodais nebelosiu
Cituoti
Simsone, parašė 2009-06-19 21:06
Reitingas:-1
Simsone
O kur reikia suvesti koda?? abejoja
Cituoti
ArTuNix, parašė 2009-06-23 00:07
Reitingas:0
ArTuNix
kai losi zaidima tiesiog rasyk koda ir viskas
Cituoti
erasss, parašė 2009-06-29 17:52
Reitingas:0
erasss
geri kodai
Cituoti
erasss, parašė 2009-06-29 17:54
Reitingas:-1
erasss
parasykit kur atsisiust plz ásimylëjæs abejoja abejoja drovus
Cituoti
squiticie, parašė 2009-06-30 00:24
Reitingas:-1
squiticie
Èyteriai !
Cituoti
™ralis™, parašė 2009-10-22 17:31
Reitingas:0
™ralis™
nematau paraðiuoto kodo nuobodus
Cituoti
jurgens, parašė 2009-11-10 07:49
Reitingas:0
jurgens
Man tai su kodais misiju vygdyt neydomu, bet jeigu misija sunki tai kodu neatsisakau ðypsosi ðypsosi ðypsosi ðypsosi ðypsosi
Cituoti
Sporemen, parašė 2009-12-12 13:38
Reitingas:0
Sporemen
 laimingas linksma linksma su tasi kodais juokiasi tik gaila ant GTA IV mazai
Cituoti
Drakath, parašė 2010-01-06 19:47
Reitingas:0
Drakath
Kodas,kad galëtum bûti po vandeniu yra cvwkxam uþsimerkæs
Cituoti
Drakath, parašė 2010-01-06 19:49
Reitingas:0
Drakath
Paraðiuto kodas AIYPWZQP aðtrus þvilgsnis
Cituoti
Drakath, parašė 2010-01-06 20:01
Reitingas:0
Drakath
hnrs raðë:
gedux raðë:
koks kodas kad nedustu masinos? ðvelnus
kai masina suduzta isivesk hesoyam padides givybes duos 250000 bapkiu ir masina sutvarkys
BSXSGGC geresnis vienà kartà ávedi ir niekada nesudûðtà plius kai atsitrenki á kità maðinà inai sprokstà ðypsosi
Cituoti
Andrius1, parašė 2010-01-06 20:02
Reitingas:-1
Andrius1
turiu atsispauzdines tuos kodus
Cituoti
Drakath, parašė 2010-01-27 15:01
Reitingas:-1
Drakath
ar yra kodas,kad gautum cigarete? mirkt
Cituoti
augiukas0615, parašė 2010-02-03 21:11
Reitingas:0
augiukas0615
laukiu kada bus naju kodu
Cituoti
Drakath, parašė 2010-02-27 14:56
Reitingas:0
Drakath
yra kodas,kad visi taves bijotu? sutrikæs
Cituoti
droidas, parašė 2010-04-21 17:32
Reitingas:0
droidas
kur parsisiûsti gta sa
Cituoti
xtaz, parašė 2010-05-29 12:43
Reitingas:0
xtaz
kas galit padet ? liûdnas per san andresa ilipu i hydra spaudziu + tada susiskleidzia raturkai bet ji neskrenda o tik kyla kaip ja valdyt ?
Cituoti
Matx123, parašė 2010-06-13 22:46
Reitingas:0
Matx123
o koks tanko kodas? ðypsosi)
Cituoti
TIME, parašė 2010-06-19 12:52
Reitingas:0
TIME
koks kodas kat masinos plaukiotu ant vandens plz plz pasakykit zinau kat toks ira nes ant ps2 toki koda turiu o antpc nerandu gta san plz pasakykit ðypsosi ðypsosi plaèiai ðypsosi
Cituoti
mantuxxx122, parašė 2010-07-03 18:06
Reitingas:0
mantuxxx122
Sveiki. O yra kodas kad atydarytu visas misijas? ;DD arba kitus miestus? plaèiai ðypsosi
Cituoti
gliukonautas, parašė 2010-10-18 13:16
Reitingas:0
gliukonautas
kam reikia kodo kad kveputu po vandeniu tai va:cvwkxam
Cituoti
Domantux852, parašė 2010-11-16 17:28
Reitingas:0
Domantux852
kos limuzino kodas?
Cituoti
Autobot, parašė 2011-02-05 14:10
Reitingas:0
Autobot
Botai neþino kur NRG-500 gaut. plaèiai ðypsosi plaèiai ðypsosi Að ið karto pradëjæs þaidimà Los Santos mieste randu ir varau. plaèiai ðypsosi plaèiai ðypsosi
Cituoti
Autobot, parašė 2011-02-05 14:12
Reitingas:0
Autobot
Pasakykit kodà, kad eitø ant vandens vaþiuot, að pasakysiu kur britva randasi.
Cituoti
forks, parašė 2011-02-18 16:51
Reitingas:0
forks
su kodais ádomiau nes gali daugiau kaþko tureti mirkt
Cituoti
Rikardas123, parašė 2011-03-07 19:56
Reitingas:0
Rikardas123
O gal kas zinot psp kodus?
Cituoti
Rikardas123, parašė 2011-03-07 20:01
Reitingas:0
Rikardas123
Gran theft auto San Andreas kodai

O gal kas zinot kur rats psp kodu?
Cituoti
Vesta, parašė 2011-04-01 12:39
Reitingas:0
Vesta
e gal kas zinot kaip siustis gta san nandreas ðauktukas as rimtai
Cituoti
meeeeee, parašė 2011-04-01 17:41
Reitingas:0
meeeeee
Storas, Pasviræs, Pabrauktas,
Citata
,
 • Sàraðas

 • |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-| borring sry uz virsui
  Cituoti
  Reinass, parašė 2011-06-02 22:01
  Reitingas:0
  Reinass
  kakaip levai|
  Cituoti
  Krunklas, parašė 2011-06-15 11:43
  Reitingas:0
  Krunklas
  Nori valdyti visa miesta?
  Ghosttown- Lieki vienas visam laikui.
  Cituoti
  sarunass, parašė 2011-06-15 22:31
  Reitingas:0
  sarunass
  o gal þinot policijos drabuziu koda
  Cituoti
  marioskinas500, parašė 2012-10-08 18:42
  Reitingas:0
  marioskinas500
  Sveiki.Gal kas nors þinote kietø kodø? kietas kietas
  Cituoti
  marioskinas500, parašė 2012-10-15 14:46
  Reitingas:0
  marioskinas500
  kas zinot tankionline kodu
  Cituoti
  marioskinas500, parašė 2012-10-16 16:12
  Reitingas:0
  marioskinas500
  kas zinot policijos aprangos koda?
  Cituoti
  Dariukas1245, parašė 2014-10-22 19:45
  Reitingas:0
  Dariukas1245
  Sveiki kodel neveikia gta san andreas? Nukrekintas viskas tvarkoje,jau 3 gta parsiustas ir vistiek tas pats,kas gali but????? Padëkit!! Mano skype mantas6554
  Cituoti
  Markas1, parašė 2015-02-07 12:28
  Reitingas:0
  Markas1
  Daug kas sako , kad yra apie 4 psl kodø , o ieðkai tai nëra.
  Cituoti
  Komentarai: ««   1-50   51-100   101-138   
  Tik registruoti vartotojai gali komentuoti. Prisijunkite!